Publicerad: 2013-10-27

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

ܙܡܝܼܢܘܼܬ݂ܐ: ܠܡܠܦܢ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܣܘܪܝܝܐ

SPRÅK

ܒܗ̱ܘ̣ ܣܝ̣ܩܘܡܐ ܕ21ـ22 ܒܬܶܫܪܝ̣ܢ ܐ̱ܚܰܪܳܝܐ ܕܰܕܫܰܢ̱ܬܐ ܓܶܕܡܶܩܛܶܪ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܣܘ̣ܕܶܪܬܶܠܝܶܐ. ܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܰܐܗ̱ܢܐ ܟܳܡܝ̣ܛܰܝܶܒ ܕܝ̣ܠܳܢܐܝ̣ܬ̣ ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ، ܕܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܕܟܳܡܰܩܪܶܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ. ܐܶܠܐ ܐܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܟܳܡܰܩܪܶܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܒܰܥܺܕ̈ܳܬ̣ܐ، ܒܰܚܘ̣ܕܪ̈ܐ ܐܰܘ ܒܰܫܘ̣ܬܳܐܣ̈ܐ ܣܬܶܐ، ܕܐܳܒܥܝ̣ ܘܕܐܳܒܶܝܢ ܗܝ̣ ܫܰܘܬܳܦܘ̣ܬ̣ܐ ܕܟܶܝܬܝܐ 1500 ܟܪ̈ܘܢܐ، ܟܝ̣ܒܶܢ ܕܶܡܩܺܪ̈ܒ̣ܝ̣ ܒܳܥܘ̣ܬ̣ܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܶܫܬܰܘ̈ܬܦܝ̣ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܰܐܗ̱ܢܐ. 

ܡܬܰܪ̈ܓܡܳܢܐ: ܥܰܙܝ̣ܙ ܬܶܙܶܠ ܡܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ، ܘܥܰܒܕܶܠܡܰܣܝ̣ܚ ܣܰܥܕܝ̣ ܡܶܢ ܐܰܡܶܪܝ̣ܟܰܐ.  

ܐܰܡܛܰܟܣܳܢ̈ܐ: ܗ̱ܝ̣ ܟܰܪܟ̣ܘܬ̣ܐ ܕܠܝ̣ܢܫܳܘܦ̇ܝ̣ܢܓ، ܚܘ̣ܓܬ̣ܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܟܶܝܬܝܐ ܡܫܰܐܠܐ ܥܰܠܗ̣ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܒܰܣܘܶܝܕ، ܘܗ̱ܝ̣ ܟܳܬ̣ܘ̣ܒܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܕܰܦܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܣܘܪܝܳܝܐ.

ܚܰܕ̱ ܡܰܐ ܢܝ̣ܫ̈ܐ ܕܠܘ̣ܡܳܕܳܐ: ܬܘ̣ܚܳܡ ܐܶܣܟܝ̣ܡܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܛܘ̣ܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܣܽܘܪܰܝܬ.

ܠܰܫܰܢ ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܙܶܕ ܥܰܠܗ̱ܘ ܠܘ̣ܡܳܕܰܐܗ̱ܢܐ:

ܚܘ̣ܪ ܒܗ̱ܝ̣ ܙܡܝ̣ܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܳܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚܬ، ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܟܒܘ̣ܫ ܥܠܰܗ̱ܘ ܐܰܣܘ̣ܪܐ، länk ܕܠܰܠܬܰܚܬ. ܬܰܡܳܢ̱ ܣܬܶܐ ܟܝ̣ܒܳܟ̣ ܚܳܙܰܬ ܗ̱ܝ̣ ܙܡܝ̣ܢܘ̣ܬ̣ܐ.

http://modersmal.skolverket.se/syriska

ܡܶܐܳܘܥܕܐ ܟܶܡܡܝ̣ܢܰܐܠܟ̣ܘܢ ܒܫܰܝܢܐ.

ܟܳܬ̣ܘܒܘ̣ܬ̣ܐ: ܐܰܦܪܶܝܡ ܔܰܐܢ ܘܫܶܡܥܘ̣ܢ ܒܰܪܡܰܥܢܐ


Simon Barmano
Förbundsordförande

 

läsarna kommenterar...

Turoyo 131031 - 11:42

Ur programmet Mål: Gemensam kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, diskussioner om talspråksläromedel, pedagogiska tips och idéer, betygssystemet, betygskriterier samt situationen för modersmålsundervisningen i kommunerna. Workshop, grupparbete, Tema Modersmål webbplats, standardisering och tillämpning av talspråksundervisningen i skolan.Ta gärna med dig en pedagogisk planering som du använder i din undervisning!

Ninveh 131030 - 17:41

Jag förstod inte tanken bakom denna evenemang, dessutom är det ingen som kommenterat. Får man fråga vad syftet bakom denna aktivitet vill leda till?